ماده 788 قانون مدنی / ماده ۷۸۸ قانون مدنی

متن ماده 788 قانون مدنی ماده 788 – به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که‌به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود.در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details

ماده 787 قانون مدنی / ماده ۷۸۷ قانون مدنی

متن ماده 787 قانون مدنی ماده 787 – عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن‌نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را…

Details

ماده 786 قانون مدنی / ماده ۷۸۶ قانون مدنی

متن ماده 786 قانون مدنی ماده 786 – ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد‌متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details

ماده 785 قانون مدنی / ماده ۷۸۵ قانون مدنی

متن ماده 785 قانون مدنی ماده 785 – هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.(رج ماده357تا360ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 784 قانون مدنی / ماده ۷۸۴ قانون مدنی

متن ماده 784 قانون مدنی ماده 784 – تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و…

Details

ماده 783 قانون مدنی / ماده ۷۸۳ قانون مدنی

متن ماده 783 قانون مدنی ماده 783 – اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد‌مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 782 قانون مدنی / ماده ۷۸۲ قانون مدنی

متن ماده 782 قانون مدنی ماده 782 – در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.(رج ماده227ق.اح و مواد516و518 ق.ت) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 781 قانون مدنی / ماده ۷۸۱ قانون مدنی

متن ماده 781 قانون مدنی ماده 781 – اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید‌برای نقیصه به راهن رجوع کند.(رج ماده227ق.اح وماده34 ق.ث و مواد516و518 ق.ت) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

Details

ماده 780 قانون مدنی / ماده ۷۸۰ قانون مدنی

متن ماده 780 قانون مدنی ماده 780 – برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.(رج ماده227ق.اح و بند1ماده148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد154به بعد ق.ت) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 779 قانون مدنی / ماده ۷۷۹ قانون مدنی

متن ماده 779 قانون مدنی ماده 779 – هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع‌می‌نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.(رج ماده777ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details