ماده 981 قانون مدنی / ماده ۹۸۱ قانون مدنی

متن ماده 981 قانون مدنی ماده 981 – حذف شد.(مصوب 1361) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵…

Details

ماده 980 قانون مدنی / ماده ۹۸۰ قانون مدنی

متن ماده 980 قانون مدنی ماده 980 – کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد‌دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را…

Details

ماده 979 قانون مدنی / ماده ۹۷۹ قانون مدنی

متن ماده 979 قانون مدنی “ماده 979 – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند: 1-به سن18 سال تمام رسیده باشد. 2- 5سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشد. 3-فراری از خدمت نظامی مباشد. 4-در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.…

Details

ماده 978 قانون مدنی / ماده ۹۷۸ قانون مدنی

متن ماده 978 قانون مدنی ماده 978 – نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه‌خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد. تاریخچه قانون مدنی “قانون…

Details

ماده 977 قانون مدنی / ماده ۹۷۷ قانون مدنی

متن ماده 977 قانون مدنی “ماده 977 – الف – هر گاه اشخاص مذکور در بند “”4″” ماده “”976″” پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال‌درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت…

Details

ماده 976 قانون مدنی / ماده ۹۷۶ قانون مدنی

متن ماده 976 قانون مدنی “ماده 976 – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند: 1-کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد ،تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک مورد تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران باشد. 2-کسانیکه پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد…

Details

ماده 975 قانون مدنی / ماده ۹۷۵ قانون مدنی

متن ماده 975 قانون مدنی “ماده 975 – محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. ” تاریخچه قانون…

Details

ماده 974 قانون مدنی / ماده ۹۷۴ قانون مدنی

متن ماده 974 قانون مدنی ماده 974 – مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به موقع اجراء گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را‌امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 973 قانون مدنی / ماده ۹۷۳ قانون مدنی

متن ماده 973 قانون مدنی ماده 973 – اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه‌مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 972 قانون مدنی / ماده ۹۷۲ قانون مدنی

متن ماده 972 قانون مدنی ماده 972 – احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجراء نمود مگر این که‌مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.(رج مواد1296و1295ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details