ماده 1282 قانون مدنی / ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی

متن ماده 1282 قانون مدنی ماده 1282 – اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر‌استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details

ماده 1281 قانون مدنی / ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی

متن ماده 1281 قانون مدنی ماده 1281 – قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و…

Details

ماده 1280 قانون مدنی / ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی

متن ماده 1280 قانون مدنی ماده 1280 – اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون…

Details

ماده 1279 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی

متن ماده 1279 قانون مدنی ماده 1279 – اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات‌باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 1278 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی

متن ماده 1278 قانون مدنی ماده 1278 – اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم‌قرار داده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

Details

ماده 1277 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی

متن ماده 1277 قانون مدنی ماده 1277 – انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است‌در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در…

Details

ماده 1276 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی

متن ماده 1276 قانون مدنی ماده 1276 – اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 1275 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی

متن ماده 1275 قانون مدنی ماده 1275 – هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 1274 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی

متن ماده 1274 قانون مدنی “ماده 1274 – اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 1273 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی

متن ماده 1273 قانون مدنی ماده 1273 – اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده‌تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد. تاریخچه قانون مدنی…

Details