ماده 710 قانون مدنی / ماده ۷۱۰ قانون مدنی

متن ماده 710 قانون مدنی ماده 710 – اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق‌رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 709 قانون مدنی / ماده ۷۰۹ قانون مدنی

متن ماده 709 قانون مدنی ماده 709 – ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی‌برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details

ماده 708 قانون مدنی / ماده ۷۰۸ قانون مدنی

متن ماده 708 قانون مدنی “ماده 708 – کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.(رج ماده733ق.م ) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 707 قانون مدنی / ماده ۷۰۷ قانون مدنی

متن ماده 707 قانون مدنی ماده 707 – اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر این که مقصود ابراء از اصل دین باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 706 قانون مدنی / ماده ۷۰۶ قانون مدنی

متن ماده 706 قانون مدنی ماده 706 – حذف شد.(اصلاحی سال 61 و 70) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی…

Details

ماده 705 قانون مدنی / ماده ۷۰۵ قانون مدنی

متن ماده 705 قانون مدنی ماده 705 – ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می‌شود.(رج ماده231ق.ا.ح ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

Details

ماده 704 قانون مدنی / ماده ۷۰۴ قانون مدنی

متن ماده 704 قانون مدنی ماده 704 – ضمان مطلق محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است.(رج بند2ماده490ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 703 قانون مدنی / ماده ۷۰۳ قانون مدنی

متن ماده 703 قانون مدنی ماده 703 – در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل باشد.(رج ماده692ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details

ماده 702 قانون مدنی / ماده ۷۰۲ قانون مدنی

متن ماده 702 قانون مدنی ماده 702 – هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.(رج ماده692ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 701 قانون مدنی / ماده ۷۰۱ قانون مدنی

متن ماده 701 قانون مدنی ماده 701 – ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده 690 مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد. تاریخچه قانون مدنی “قانون…

Details