ماده 881 قانون مدنی / ماده ۸۸۱ قانون مدنی

متن ماده 881 قانون مدنی “ماده 881 – در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.(اصلاحی 1361و1370) ماده 881 مکرر – کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و…

Details

ماده 880 قانون مدنی / ماده ۸۸۰ قانون مدنی

متن ماده 880 قانون مدنی ماده 880 – قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا‌بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details

ماده 879 قانون مدنی / ماده ۸۷۹ قانون مدنی

متن ماده 879 قانون مدنی ماده 879 – اگر بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده‌است حصه او به سایر وراث بر می‌گردد و الا به خود او یا به ورثه او می‌رسد.(رج مواد120و103و1019و1020ق.ا.ح ) تاریخچه قانون مدنی…

Details

ماده 878 قانون مدنی / ماده ۸۷۸ قانون مدنی

متن ماده 878 قانون مدنی ماده 878 – هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث به‌عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها…

Details

ماده 877 قانون مدنی / ماده ۸۷۷ قانون مدنی

متن ماده 877 قانون مدنی ماده 877 – در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.(رج مواد1160و1159و1158ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 876 قانون مدنی / ماده ۸۷۶ قانون مدنی

متن ماده 876 قانون مدنی ماده 876 – با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

Details

ماده 875 قانون مدنی / ماده ۸۷۵ قانون مدنی

متن ماده 875 قانون مدنی ماده 875 – شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 874 قانون مدنی / ماده ۸۷۴ قانون مدنی

متن ماده 874 قانون مدنی “ماده 874 – اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه…

Details

ماده 873 قانون مدنی / ماده ۸۷۳ قانون مدنی

متن ماده 873 قانون مدنی ماده 873 -اگر تاریخ فوت اشخاصی که ازیکدیگر ارث می‌برند مجهول وتقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث‌نمی‌برند مگرآن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شودکه در این صورت ازیکدیگر ارث می‌برند.(رج ماده1024ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details

ماده 872 قانون مدنی / ماده ۸۷۲ قانون مدنی

متن ماده 872 قانون مدنی ماده 872 – اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.(رج مواد1016و1022ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details