ماده 1222 قانون مدنی / ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی

متن ماده 1222 قانون مدنی “ماده 1222 – در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردد، باید به‌دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.‌دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص…

Details

ماده 1221 قانون مدنی / ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی

متن ماده 1221 قانون مدنی ماده 1221 – اگر کسی که به موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر‌در ماده 1219 خواهند بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

Details

ماده 1220 قانون مدنی / ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی

متن ماده 1220 قانون مدنی ماده 1220 – در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم‌در یک جا زندگی می‌نمایند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

Details

ماده 1219 قانون مدنی / ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی

متن ماده 1219 قانون مدنی ماده 1219 – هر یک از ابونین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود‌و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.(اصلاحی سالهای…

Details

ماده 1218 قانون مدنی / ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی

متن ماده 1218 قانون مدنی “ماده 1218 – برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود: 1- برای صغاری که ولی خاص ندارند. 2-  برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند. 3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا…

Details

ماده 1217 قانون مدنی / ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی

متن ماده 1217 قانون مدنی “ماده 1217 – اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد‌مقرر است. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

Details

ماده 1216 قانون مدنی / ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی

متن ماده 1216 قانون مدنی ماده 1216 – هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 1215 قانون مدنی / ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی

متن ماده 1215 قانون مدنی ماده 1215 – هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.(رج ماده 1216 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details

ماده 1214 قانون مدنی / ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی

متن ماده 1214 قانون مدنی “ماده 1214 – معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از‌انجام عمل. معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.(رج مواد 211و212 ق.م و…

Details

ماده 1213 قانون مدنی / ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی

متن ماده 1213 قانون مدنی ماده 1213 – مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم‌خود لیکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد. تاریخچه قانون مدنی…

Details