ماده 1212 قانون مدنی / ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی

متن ماده 1212 قانون مدنی ماده 1212 – اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 1211 قانون مدنی / ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی

متن ماده 1211 قانون مدنی ماده 1211 – جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.(رج مواد 211و212 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 1210 قانون مدنی / ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی

متن ماده 1210 قانون مدنی “ماده 1210 – هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.(رج ماده 211 ق.م) ‌تبصره 1 – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری…

Details

ماده 1209 قانون مدنی / ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی

متن ماده 1209 قانون مدنی ماده 1209 – حذف شد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵ ماده…

Details

ماده 1208 قانون مدنی / ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی

متن ماده 1208 قانون مدنی ماده 1208 – غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.(رج مواد 211و212 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 1207 قانون مدنی / ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی

متن ماده 1207 قانون مدنی “ماده 1207 – اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:(رج مواد 211و212و213 ق.م) 1- صغار. 2- اشخاص غیر رشید. 3- مجانین.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 1206 قانون مدنی / ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی

متن ماده 1206 قانون مدنی “ماده 1206 – زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند. ” تاریخچه…

Details

ماده 1205 قانون مدنی / ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی

متن ماده 1205 قانون مدنی ماده 1205 – در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه‌افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب…

Details

ماده 1204 قانون مدنی / ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی

متن ماده 1204 قانون مدنی ماده 1204 – نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details

ماده 1203 قانون مدنی / ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی

متن ماده 1203 قانون مدنی ماده 1203 – در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details