ماده 851 قانون مدنی / ماده ۸۵۱ قانون مدنی

متن ماده 851 قانون مدنی ماده 851 – وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط  است بر این که زنده متولد شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details

ماده 850 قانون مدنی / ماده ۸۵۰ قانون مدنی

متن ماده 850 قانون مدنی ماده 850 – موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 849 قانون مدنی / ماده ۸۴۹ قانون مدنی

متن ماده 849 قانون مدنی “ماده 849 – اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده‌است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه…

Details

ماده 848 قانون مدنی / ماده ۸۴۸ قانون مدنی

متن ماده 848 قانون مدنی ماده 848 – اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details

ماده 847 قانون مدنی / ماده ۸۴۷ قانون مدنی

متن ماده 847 قانون مدنی ماده 847 – اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 846 قانون مدنی / ماده ۸۴۶ قانون مدنی

متن ماده 846 قانون مدنی ماده 846 – هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود:‌بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث‌حساب می‌شود.‌اگر موصی به…

Details

ماده 845 قانون مدنی / ماده ۸۴۵ قانون مدنی

متن ماده 845 قانون مدنی ماده 845 – میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 844 قانون مدنی / ماده ۸۴۴ قانون مدنی

متن ماده 844 قانون مدنی ماده 844 – هر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر این که اجازه از‌ثلث کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details

ماده 843 قانون مدنی / ماده ۸۴۳ قانون مدنی

متن ماده 843 قانون مدنی ماده 843 – وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 842 قانون مدنی / ماده ۸۴۲ قانون مدنی

متن ماده 842 قانون مدنی ماده 842 – ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details