ماده 825 قانون مدنی / ماده ۸۲۵ قانون مدنی

متن ماده 825 قانون مدنی ماده 825 – وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد.…

Details

ماده 824 قانون مدنی / ماده ۸۲۴ قانون مدنی

متن ماده 824 قانون مدنی “ماده 824 – هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن‌صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 823 قانون مدنی / ماده ۸۲۳ قانون مدنی

متن ماده 823 قانون مدنی ماده 823 – حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details

ماده 822 قانون مدنی / ماده ۸۲۲ قانون مدنی

متن ماده 822 قانون مدنی ماده 822 – حق شفعه قابل اسقاط است اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 821 قانون مدنی / ماده ۸۲۱ قانون مدنی

متن ماده 821 قانون مدنی ماده 821 – حق شفعه فوری است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا…

Details

ماده 820 قانون مدنی / ماده ۸۲۰ قانون مدنی

متن ماده 820 قانون مدنی ماده 820 – هر گاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ بشفعه مقدار ارش را از ثمن کسر‌می‌گذارد.‌حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است. تاریخچه قانون مدنی “قانون…

Details

ماده 819 قانون مدنی / ماده ۸۱۹ قانون مدنی

متن ماده 819 قانون مدنی ماده 819 – نماآتی که قبل از اخذ بشفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع‌است ولی مشتری می‌تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 818 قانون مدنی / ماده ۸۱۸ قانون مدنی

متن ماده 818 قانون مدنی ماده 818 – مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ بشفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ‌بشفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

Details

ماده 817 قانون مدنی / ماده ۸۱۷ قانون مدنی

متن ماده 817 قانون مدنی ماده 817 – در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در مواقع  اخذ بشفعه مورد شفعه هنوز به‌تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه…

Details

ماده 816 قانون مدنی / ماده ۸۱۶ قانون مدنی

متن ماده 816 قانون مدنی ماده 816 – اخذ بشفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل می‌نماید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details