ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۹ – رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌يابد. ‌آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته‌شود.…

Details

مفهوم سوءاستفاده در حقوق رقابت

تعریف «سوءاستفاده» در حقوق رقابت بند «ط» ماده ۴۵ ق.ا.س.ا ۴۴، سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط را ممنوع اعلام کرده است. تعبیر این بند مرکب از دو اصطلاح است: «سوءاستفاده» و «وضعیت اقتصادی مسلط». اصلطلاح دوم (وضعیت اقتصادی مسلط، در بند ۱۵ ماده یک همین قانون تعریف شده است، اما قانونگذار در هیچ یک از…

Details

‌ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

‌ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۸ – هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم‌ صادرنموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد. شرح بند اول ماده ۸ قانون آیین دادرسی…

Details

ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۷ – به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون. شرح فلسفه ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی این است که هیچ دعوایی مستقیما در دادگاه بالاتر مطرح نشود بلکه…

Details

” اردوغان نامه ” کتابی در مدح و ثنای اردوغان

  ” اردوغان نامه ” در ترکیه جمع آوری می شود  دستور جمع آوری کتاب ” اردوغان نامه” توسط  رییس جمهور ترکیه از تمامی کتاب فروشی های سراسر ترکیه صادر گردید. خبرگزاری آناتولی ترکیه در آستانه برگزاری همه پرسی قانون اساسی ترکیه مطلبی را منتشر کرد مبنی بر اینکه  اردوغان دستور جمع آوری کتاب شعری…

Details

ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۶ – عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست. شرح در ماده  ۱۸۳ قانون مدنی عقد به این صورت تعریف شده است :  عقد عبارت است از این که یک یا…

Details

ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۵ – آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به‌موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر‌باشند. شرح با توجه به بند الف و ب و ج ماده ‌ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد، احكام…

Details