ماده 598 قانون مدنی / ماده ۵۹۸ قانون مدنی

متن ماده 598 قانون مدنی ماده 598 -‌ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می‌شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل‌می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین می‌گردد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details

ماده 597 قانون مدنی / ماده ۵۹۷ قانون مدنی

متن ماده 597 قانون مدنی ماده 597 – تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 596 قانون مدنی / ماده ۵۹۶ قانون مدنی

متن ماده 596 قانون مدنی ماده 596 – در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 595 قانون مدنی / ماده ۵۹۵ قانون مدنی

متن ماده 595 قانون مدنی ماده 595 – هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی‌نمایند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 594 قانون مدنی / ماده ۵۹۴ قانون مدنی

متن ماده 594 قانون مدنی ماده 594 – هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر‌از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در…

Details

ماده 593 قانون مدنی / ماده ۵۹۳ قانون مدنی

متن ماده 593 قانون مدنی ماده 593 – ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادت قابل مسامحه نباشد.(رج ماده 595ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 592 قانون مدنی / ماده ۵۹۲ قانون مدنی

متن ماده 592 قانون مدنی ماده 592 – هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار‌می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details

ماده 590 قانون مدنی / ماده ۵۹۰ قانون مدنی

متن ماده 590 قانون مدنی ماده 590 – در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یکی یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به‌اشاعه باقی بماند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

Details

ماده 589 قانون مدنی / ماده ۵۸۹ قانون مدنی

متن ماده 589 قانون مدنی ‌ماده 589 – هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

Details

ماده 588 قانون مدنی / ماده ۵۸۸ قانون مدنی

متن ماده 588 قانون مدنی “‌ماده 588 – در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:(رج ماده 954ق.م )  1- در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.  2- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details