ماده 1142 قانون مدنی / ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی

متن ماده 1142 قانون مدنی “ماده 1142 – طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 1141 قانون مدنی / ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی

متن ماده 1141 قانون مدنی ماده 1141 – طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 1140 قانون مدنی / ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی

متن ماده 1140 قانون مدنی ماده 1140 – طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا‌شوهر غائب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details

ماده 1139 قانون مدنی / ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی

متن ماده 1139 قانون مدنی ماده 1139 – طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 1138 قانون مدنی / ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی

متن ماده 1138 قانون مدنی ماده 1138 – ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجراء نمود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و…

Details

ماده 1137 قانون مدنی / ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی

متن ماده 1137 قانون مدنی ماده 1137 – ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه زن او را طلاق دهد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details

ماده 1136 قانون مدنی / ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی

متن ماده 1136 قانون مدنی ماده 1136 – طلاق‌دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و…

Details

ماده 1135 قانون مدنی / ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی

متن ماده 1135 قانون مدنی ماده 1135 – طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 1134 قانون مدنی / ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی

متن ماده 1134 قانون مدنی ماده 1134 – طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 1133 قانون مدنی / ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

متن ماده 1133 قانون مدنی “ماده 1133 – مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه‌تقاضای طلاق همسرش را بنماید. ‌تبصره – زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و ()1130(‌این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.(اصلاحی مصوب1381/8/19 مجلس و رج قانون اصلاح مربوط به طلاق…

Details