ماده 1293 قانون مدنی / ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی

متن ماده 1293 قانون مدنی ماده 1293 – هر گاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است. تاریخچه قانون…

Details

ماده 1292 قانون مدنی / ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی

متن ماده 1292 قانون مدنی ماده 1292 – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد‌مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 1291 قانون مدنی / ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی

متن ماده 1291 قانون مدنی “ماده 1291 – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است: 1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید. 2- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور…

Details

ماده 1290 قانون مدنی / ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی

متن ماده 1290 قانون مدنی ماده 1290 – اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح‌کرده باشد.(رج ماده 71ق.ث) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 1289 قانون مدنی / ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی

متن ماده 1289 قانون مدنی ماده 1289 – غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 1288 قانون مدنی / ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی

متن ماده 1288 قانون مدنی ماده 1288 – مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.(رج ماده 975ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 1287 قانون مدنی / ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی

متن ماده 1287 قانون مدنی ماده 1287 – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 1286 قانون مدنی / ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی

متن ماده 1286 قانون مدنی ماده 1286 – سند بر دو نوع است رسمی و عادی. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد.…

Details

ماده 1285 قانون مدنی / ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی

متن ماده 1285 قانون مدنی ماده 1285 – شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 1284 قانون مدنی / ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی

متن ماده 1284 قانون مدنی ماده 1284 – سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details