ماده 561 قانون مدنی / ماده ۵۶۱ قانون مدنی

متن ماده 561 قانون مدنی ماده 561 – جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details

ماده 560 قانون مدنی / ماده ۵۶۰ قانون مدنی

متن ماده 560 قانون مدنی “ماده 560 – به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details

ماده 559 قانون مدنی / ماده ۵۵۹ قانون مدنی

متن ماده 559 قانون مدنی ماده 559 – در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق‌بگیرد.(رج مواد3تا6 قانون عملیات بانکی بدون ربا) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

Details

ماده 558 قانون مدنی / ماده ۵۵۸ قانون مدنی

متن ماده 558 قانون مدنی ماده 558 – اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این‌که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند. تاریخچه قانون…

Details

ماده 557 قانون مدنی / ماده ۵۵۷ قانون مدنی

متن ماده 557 قانون مدنی ماده 557 – اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.(رج مواد519و336 ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون…

Details

ماده 556 قانون مدنی / ماده ۵۵۶ قانون مدنی

متن ماده 556 قانون مدنی ماده 556 – مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.(رج مواد631 و 614ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 555 قانون مدنی / ماده ۵۵۵ قانون مدنی

متن ماده 555 قانون مدنی ماده 555 – مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به‌اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 554 قانون مدنی / ماده ۵۵۴ قانون مدنی

متن ماده 554 قانون مدنی “ماده 554 – مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.(رج مواد673 و 672ق.م )” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 553 قانون مدنی / ماده ۵۵۳ قانون مدنی

متن ماده 553 قانون مدنی ‌ماده 553 – در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

Details

ماده 552 قانون مدنی / ماده ۵۵۲ قانون مدنی

متن ماده 552 قانون مدنی ‌ماده 552 – هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب‌نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details