ماده 765 قانون مدنی / ماده ۷۶۵ قانون مدنی

متن ماده 765 قانون مدنی ماده 765 – صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details

ماده 764 قانون مدنی / ماده ۷۶۴ قانون مدنی

متن ماده 764 قانون مدنی ماده 764 – تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون…

Details

ماده 763 قانون مدنی / ماده ۷۶۳ قانون مدنی

متن ماده 763 قانون مدنی ماده 763 – صلح به اکراه نافذ نیست.(رج ماده202تا209ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون…

Details

ماده 762 قانون مدنی / ماده ۷۶۲ قانون مدنی

متن ماده 762 قانون مدنی ماده 762 – اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.(رج ماده199و201ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 761 قانون مدنی / ماده ۷۶۱ قانون مدنی

متن ماده 761 قانون مدنی “ماده 761 – صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به  ادعای غبن باشد‌مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.(رج ماده429ق.م )” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

Details

ماده 760 قانون مدنی / ماده ۷۶۰ قانون مدنی

متن ماده 760 قانون مدنی ماده 760 – صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.(رج ماده628و629ق.آ.د.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 759 قانون مدنی / ماده ۷۵۹ قانون مدنی

متن ماده 759 قانون مدنی ماده 759 – حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 758 قانون مدنی / ماده ۷۵۸ قانون مدنی

متن ماده 758 قانون مدنی ماده 758 – صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام…

Details

ماده 757 قانون مدنی / ماده ۷۵۷ قانون مدنی

متن ماده 757 قانون مدنی ماده 757 – صلح بلاعوض نیز جائز است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران…

Details

ماده 756 قانون مدنی / ماده ۷۵۶ قانون مدنی

متن ماده 756 قانون مدنی ماده 756 – حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details