ماده 762 قانون مدنی / ماده ۷۶۲ قانون مدنی

متن ماده 762 قانون مدنی ماده 762 – اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.(رج ماده199و201ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 761 قانون مدنی / ماده ۷۶۱ قانون مدنی

متن ماده 761 قانون مدنی “ماده 761 – صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به  ادعای غبن باشد‌مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.(رج ماده429ق.م )” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

Details

ماده 760 قانون مدنی / ماده ۷۶۰ قانون مدنی

متن ماده 760 قانون مدنی ماده 760 – صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.(رج ماده628و629ق.آ.د.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 759 قانون مدنی / ماده ۷۵۹ قانون مدنی

متن ماده 759 قانون مدنی ماده 759 – حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 758 قانون مدنی / ماده ۷۵۸ قانون مدنی

متن ماده 758 قانون مدنی ماده 758 – صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام…

Details

ماده 757 قانون مدنی / ماده ۷۵۷ قانون مدنی

متن ماده 757 قانون مدنی ماده 757 – صلح بلاعوض نیز جائز است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران…

Details

ماده 756 قانون مدنی / ماده ۷۵۶ قانون مدنی

متن ماده 756 قانون مدنی ماده 756 – حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details

ماده 755 قانون مدنی / ماده ۷۵۵ قانون مدنی

متن ماده 755 قانون مدنی ماده 755 – صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 754 قانون مدنی / ماده ۷۵۴ قانون مدنی

متن ماده 754 قانون مدنی ماده 754 – هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.(رج ماده10ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 753 قانون مدنی / ماده ۷۵۳ قانون مدنی

متن ماده 753 قانون مدنی ماده 753 – برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.(رج ماده210و213ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details