ماده 1083 قانون مدنی / ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی

متن ماده 1083 قانون مدنی ماده 1083 – برای تأدیه تمام و یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 1082 قانون مدنی / ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

متن ماده 1082 قانون مدنی “ماده 1082 – به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. ‌تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و…

Details

ماده 1081 قانون مدنی / ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی

متن ماده 1081 قانون مدنی ماده 1081 – اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل‌است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 1080 قانون مدنی / ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی

متن ماده 1080 قانون مدنی ماده 1080 – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد.…

Details

ماده 1079 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی

متن ماده 1079 قانون مدنی ماده 1079 – مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details

ماده 1078 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی

متن ماده 1078 قانون مدنی ماده 1078 – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 1077 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی

متن ماده 1077 قانون مدنی “ماده 1077 – در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.(رج مواد940و1078 به بعد ق.م بویژه مواد 1095تا1098) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details

ماده 1076 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی

متن ماده 1076 قانون مدنی ماده 1076 – مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون…

Details

ماده 1075 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی

متن ماده 1075 قانون مدنی ماده 1075 – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 1074 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی

متن ماده 1074 قانون مدنی “ماده 1074 – حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details