ماده 1043 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی

متن ماده 1043 قانون مدنی مماده 1043 – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از‌دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد…

Details

ماده 1042 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی

متن ماده 1042 قانون مدنی ماده 1042 – حذف شد.(اصلاحی 1361) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵…

Details

ماده 1041 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی

متن ماده 1041 قانون مدنی “ماده 1041 – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.(رج تبصره 1 ماده 1210 ق.م و  ماده 3 قانون ازدواج 1310) (قانون فوق…

Details

ماده 1040 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی

متن ماده 1040 قانون مدنی “ماده 1040 – هر یک از طرفین می‌توانند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از‌قبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 1039 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی

متن ماده 1039 قانون مدنی ماده 1039 – حذف شد.(اصلاحی 1361) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵…

Details

ماده 1038 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی

متن ماده 1038 قانون مدنی ماده 1038 – مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 1037 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی

متن ماده 1037 قانون مدنی ماده 1037 – هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده‌است مطالبه کند.‌اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این که آن هدایا بدون…

Details

ماده 1036 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی

متن ماده 1036 قانون مدنی ماده 1036 – حذف شد.(اصلاحی 1361) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵…

Details

ماده 1035 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی

متن ماده 1035 قانون مدنی ماده 1035 – وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده‌باشد بنا بر این هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر نمی‌تواند به…

Details

ماده 1034 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی

متن ماده 1034 قانون مدنی ماده 1034 – هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details