ماده 1033 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی

متن ماده 1033 قانون مدنی “ماده 1033 – هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او‌خواهد داشت بنا بر این پدر و مادرزن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر…

Details

ماده 1032 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی

متن ماده 1032 قانون مدنی “ماده 1032 – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: ‌طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد. ‌طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. ‌طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. ‌در هر طبقه درجات قرب…

Details

ماده 1031 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۱ قانون مدنی

متن ماده 1031 قانون مدنی ماده 1031 – قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و…

Details

ماده 1030 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی

متن ماده 1030 قانون مدنی “ماده 1030 – اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت‌مزبور حق رجوع ندارد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

Details

ماده 1029 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی

متن ماده 1029 قانون مدنی ماده 1029 – هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او‌را طلاق می‌دهد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 1028 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۸ قانون مدنی

متن ماده 1028 قانون مدنی ماده 1028 – امینی که برای اداره کردن اموال غیاب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج‌تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آنبه عهده محکمه است.…

Details

ماده 1027 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی

متن ماده 1027 قانون مدنی ماده 1027 – بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آن چه را که از اعیان‌یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details

ماده 1026 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی

متن ماده 1026 قانون مدنی ماده 1026 – در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث‌حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب…

Details

ماده 1025 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی

متن ماده 1025 قانون مدنی ماده 1025 – وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن‌ها بدهد‌مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین…

Details

ماده 1024 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی

متن ماده 1024 قانون مدنی ماده 1024 – اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند.‌مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این قانون نخواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال…

Details