ماده 460 قانون مدنی / ماده ۴۶۰ قانون مدنی

متن ماده 460 قانون مدنی ماده 460 – در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 459 قانون مدنی / ماده ۴۵۹ قانون مدنی

متن ماده 459 قانون مدنی ماده 459 – در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع بنابر این اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به…

Details

ماده 458 قانون مدنی / ماده ۴۵۸ قانون مدنی

متن ماده 458 قانون مدنی ماده 458 – در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت‌به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ…

Details

ماده 457 قانون مدنی / ماده ۴۵۷ قانون مدنی

متن ماده 457 قانون مدنی “ماده 457 – هر بیع لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.(رج ماده 219 ق.م) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 456 قانون مدنی / ماده ۴۵۶ قانون مدنی

متن ماده 456 قانون مدنی ماده 456 – تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.(رج مواد 412 و 411 و 422 و 399 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 455 قانون مدنی / ماده ۴۵۵ قانون مدنی

متن ماده 455 قانون مدنی ماده 455 – اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 454 قانون مدنی / ماده ۴۵۴ قانون مدنی

متن ماده 454 قانون مدنی ماده 454 – هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری‌صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details

ماده 453 قانون مدنی / ماده ۴۵۳ قانون مدنی

متن ماده 453 قانون مدنی ماده 453 – در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر‌خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.(تلف مبیع فی زمن الخیار فمن لا خیار له)…

Details

ماده 452 قانون مدنی / ماده ۴۵۲ قانون مدنی

متن ماده 452 قانون مدنی ماده 452 – اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاء کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.(رج ماده 432 و 824 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 451 قانون مدنی / ماده ۴۵۱ قانون مدنی

متن ماده 451 قانون مدنی ‌ماده 451 – تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.(رج ماده 450 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details