ماده 993 قانون مدنی / ماده ۹۹۳ قانون مدنی

متن ماده 993 قانون مدنی “ماده 993 – امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:(رج مواد 12 تا 34 قانون ثبت احوال) 1- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم تاریخ…

Details

ماده 992 قانون مدنی / ماده ۹۹۲ قانون مدنی

متن ماده 992 قانون مدنی “ماده 992 – سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.(رج ماده 10 قانون ثبت احوال) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 991 قانون مدنی / ماده ۹۹۱ قانون مدنی

متن ماده 991 قانون مدنی “ماده 991 – تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی‌ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد. کتاب سوم –…

Details

ماده 990 قانون مدنی / ماده ۹۹۰ قانون مدنی

متن ماده 990 قانون مدنی “ماده 990 – از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد‌درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 989 قانون مدنی / ماده ۹۸۹ قانون مدنی

متن ماده 989 قانون مدنی ماده 989 – هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او‌کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع‌مخارج…

Details

ماده 988 قانون مدنی / ماده ۹۸۸ قانون مدنی

متن ماده 988 قانون مدنی “ماده 988 – اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل: 1-به سن 25 سال تمام رسیده باشند. 2-هیات وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد. 3-قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در…

Details

ماده 987 قانون مدنی / ماده ۹۸۷ قانون مدنی

متن ماده 987 قانون مدنی “ماده 987 – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر‌به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست…

Details

ماده 986 قانون مدنی / ماده ۹۸۶ قانون مدنی

متن ماده 986 قانون مدنی ماده 986 – زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر‌این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام…

Details

ماده 985 قانون مدنی / ماده ۹۸۵ قانون مدنی

متن ماده 985 قانون مدنی ماده 985 – تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 984 قانون مدنی / ماده ۹۸۴ قانون مدنی

متن ماده 984 قانون مدنی ماده 984 – زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک‌سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه…

Details