ماده 397 قانون مدنی / ماده ۳۹۷ قانون مدنی

متن ماده 397 قانون مدنی “‌ماده 397 – هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 396 قانون مدنی / ماده ۳۹۶ قانون مدنی

متن ماده 396 قانون مدنی تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵ ماده ی اول آن در تاریخ…

Details

ماده 395 قانون مدنی / ماده ۳۹۵ قانون مدنی

متن ماده 395 قانون مدنی “ماده 395 – اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.(رج مواد402 تا 409 ق.م) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 394 قانون مدنی / ماده ۳۹۴ قانون مدنی

متن ماده 394 قانون مدنی ماده 394 – مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.(رج بند2 ماده 362ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 393 قانون مدنی / ماده ۳۹۳ قانون مدنی

متن ماده 393 قانون مدنی “ماده 393 – راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.(رج مواد10و 230 و 301 و 314 ق.م) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 392 قانون مدنی / ماده ۳۹۲ قانون مدنی

متن ماده 392 قانون مدنی ماده 392 – در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه…

Details

ماده 391 قانون مدنی / ماده ۳۹۱ قانون مدنی

متن ماده 391 قانون مدنی ماده 391 – در صورت مستحق‌للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید‌از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.(رج مواد441 و 53 و 247 و 365 و 392ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details

ماده 390 قانون مدنی / ماده ۳۹۰ قانون مدنی

متن ماده 390 قانون مدنی ماده 390 – اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 389 قانون مدنی / ماده ۳۸۹ قانون مدنی

متن ماده 389 قانون مدنی “ماده 389 – اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.(رج مواد448 و 332ق.م) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 388 قانون مدنی / ماده ۳۸۸ قانون مدنی

متن ماده 388 قانون مدنی ماده 388 – اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details