ماده 1167 قانون مدنی / ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی

متن ماده 1167 قانون مدنی “ماده 1167 – طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

Details

ماده 1166 قانون مدنی / ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی

متن ماده 1166 قانون مدنی ماده 1166 – هر گاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است.(رج ماده 1164 ق.م) تاریخچه…

Details

ماده 1165 قانون مدنی / ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی

متن ماده 1165 قانون مدنی ماده 1165 – طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو‌خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details

ماده 1164 قانون مدنی / ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی

متن ماده 1164 قانون مدنی ماده 1164 – احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 1163 قانون مدنی / ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی

متن ماده 1163 قانون مدنی ماده 1163 – در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به‌او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف…

Details

ماده 1162 قانون مدنی / ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی

متن ماده 1162 قانون مدنی “ماده 1162 – در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی‌می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل…

Details

ماده 1161 قانون مدنی / ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی

متن ماده 1161 قانون مدنی ماده 1161 – در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.(رج مواد 1273و1277 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 1160 قانون مدنی / ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی

متن ماده 1160 قانون مدنی ماده 1160 – در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی که از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق‌می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر…

Details

ماده 1159 قانون مدنی / ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی

متن ماده 1159 قانون مدنی ماده 1159 – هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا‌روز ولادت طفل بیش از دو ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت…

Details

ماده 1158 قانون مدنی / ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی

متن ماده 1158 قانون مدنی ماده 1158 – طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌نگذشته باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details