ماده 953 قانون مدنی / ماده ۹۵۳ قانون مدنی

متن ماده 953 قانون مدنی ماده 953 – تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون…

Details

ماده 952 قانون مدنی / ماده ۹۵۲ قانون مدنی

متن ماده 952 قانون مدنی ماده 952 – تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 951 قانون مدنی / ماده ۹۵۱ قانون مدنی

متن ماده 951 قانون مدنی ماده 951 – تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 950 قانون مدنی / ماده ۹۵۰ قانون مدنی

متن ماده 950 قانون مدنی ماده 950 – مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابل‌آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

Details

ماده 949 قانون مدنی / ماده ۹۴۹ قانون مدنی

متن ماده 949 قانون مدنی “‌ماده 949 – در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه‌ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details

ماده 948 قانون مدنی / ماده ۹۴۸ قانون مدنی

متن ماده 948 قانون مدنی #N/A تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵ ماده ی اول آن در…

Details

ماده 947 قانون مدنی / ماده ۹۴۷ قانون مدنی

متن ماده 947 قانون مدنی تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵ ماده ی اول آن در تاریخ…

Details

ماده 946 قانون مدنی / ماده ۹۴۶ قانون مدنی

متن ماده 946 قانون مدنی #N/A تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵ ماده ی اول آن در…

Details

ماده 945 قانون مدنی / ماده ۹۴۵ قانون مدنی

متن ماده 945 قانون مدنی تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵ ماده ی اول آن در تاریخ…

Details

ماده 944 قانون مدنی / ماده ۹۴۴ قانون مدنی

متن ماده 944 قانون مدنی ‌ماده 944 – اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه او ارثمی‌برد اگرچه‌طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه…

Details