ماده 592 قانون مدنی / ماده ۵۹۲ قانون مدنی

متن ماده 592 قانون مدنی ماده 592 – هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار‌می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details

ماده 590 قانون مدنی / ماده ۵۹۰ قانون مدنی

متن ماده 590 قانون مدنی ماده 590 – در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یکی یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به‌اشاعه باقی بماند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

Details

ماده 589 قانون مدنی / ماده ۵۸۹ قانون مدنی

متن ماده 589 قانون مدنی ‌ماده 589 – هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

Details

ماده 588 قانون مدنی / ماده ۵۸۸ قانون مدنی

متن ماده 588 قانون مدنی “‌ماده 588 – در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:(رج ماده 954ق.م )  1- در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.  2- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details

ماده 587 قانون مدنی / ماده ۵۸۷ قانون مدنی

متن ماده 587 قانون مدنی “‌ماده 587 – شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:  1- در صورت تقسیم.  2- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 586 قانون مدنی / ماده ۵۸۶ قانون مدنی

متن ماده 586 قانون مدنی ماده 586 – اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.(رج ماده 578ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 585 قانون مدنی / ماده ۵۸۵ قانون مدنی

متن ماده 585 قانون مدنی ماده 585 – شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 584 قانون مدنی / ماده ۵۸۴ قانون مدنی

متن ماده 584 قانون مدنی ماده 584 – شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.(رج مواد613و614ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 583 قانون مدنی / ماده ۵۸۳ قانون مدنی

متن ماده 583 قانون مدنی ماده 583 – هر یک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 582 قانون مدنی / ماده ۵۸۲ قانون مدنی

متن ماده 582 قانون مدنی ماده 582 – شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details