آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری جدید مصوب 1398

آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری جدید مصوب 1398 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۱ رئیس قوه قضاییه در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۲۲ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری…

پیش شماره 562 کد ملی و شهر مربوطه / سه رقم ۵۶۲ شماره ملی

پیش شماره 562 کد ملی و شهر مربوطه سه رقم 562 در ابتدای کد ملی مربوط به چه شهری می باشد؟ شماره ملی دارای 10 رقم در سه گروه سه، شش و یک رقمی است که سه رقم اول آن مربوط به محل تولد می‌باشد. در کارت ملی بین سه گروه رقم‌ها با خط تیره…

پیش شماره 643 کد ملی و شهر مربوطه / سه رقم ۶۴۳ شماره ملی

پیش شماره 643 کد ملی و شهر مربوطه سه رقم 643 در ابتدای کد ملی مربوط به چه شهری می باشد؟ شماره ملی دارای 10 رقم در سه گروه سه، شش و یک رقمی است که سه رقم اول آن مربوط به محل تولد می‌باشد. در کارت ملی بین سه گروه رقم‌ها با خط تیره…

پیش شماره 680 کد ملی و شهر مربوطه / سه رقم ۶۸۰ شماره ملی

پیش شماره 680 کد ملی و شهر مربوطه سه رقم 680 در ابتدای کد ملی مربوط به چه شهری می باشد؟ شماره ملی دارای 10 رقم در سه گروه سه، شش و یک رقمی است که سه رقم اول آن مربوط به محل تولد می‌باشد. در کارت ملی بین سه گروه رقم‌ها با خط تیره…

پیش شماره 661 کد ملی و شهر مربوطه / سه رقم ۶۶۱ شماره ملی

پیش شماره 661 کد ملی و شهر مربوطه سه رقم 661 در ابتدای کد ملی مربوط به چه شهری می باشد؟ شماره ملی دارای 10 رقم در سه گروه سه، شش و یک رقمی است که سه رقم اول آن مربوط به محل تولد می‌باشد. در کارت ملی بین سه گروه رقم‌ها با خط تیره…

پیش شماره 197 کد ملی و شهر مربوطه / سه رقم ۱۹۷ شماره ملی

پیش شماره 197 کد ملی و شهر مربوطه سه رقم 197 در ابتدای کد ملی مربوط به چه شهری می باشد؟ شماره ملی دارای 10 رقم در سه گروه سه، شش و یک رقمی است که سه رقم اول آن مربوط به محل تولد می‌باشد. در کارت ملی بین سه گروه رقم‌ها با خط تیره…

پیش شماره 196 کد ملی و شهر مربوطه / سه رقم ۱۹۶ شماره ملی

پیش شماره 196 کد ملی و شهر مربوطه سه رقم 196 در ابتدای کد ملی مربوط به چه شهری می باشد؟ شماره ملی دارای 10 رقم در سه گروه سه، شش و یک رقمی است که سه رقم اول آن مربوط به محل تولد می‌باشد. در کارت ملی بین سه گروه رقم‌ها با خط تیره…

پیش شماره 730 کد ملی و شهر مربوطه / سه رقم ۷۳۰ شماره ملی

پیش شماره 730 کد ملی و شهر مربوطه سه رقم 730 در ابتدای کد ملی مربوط به چه شهری می باشد؟ شماره ملی دارای 10 رقم در سه گروه سه، شش و یک رقمی است که سه رقم اول آن مربوط به محل تولد می‌باشد. در کارت ملی بین سه گروه رقم‌ها با خط تیره…

پیش شماره 729 کد ملی و شهر مربوطه / سه رقم ۷۲۹ شماره ملی

پیش شماره 729 کد ملی و شهر مربوطه سه رقم 729 در ابتدای کد ملی مربوط به چه شهری می باشد؟ شماره ملی دارای 10 رقم در سه گروه سه، شش و یک رقمی است که سه رقم اول آن مربوط به محل تولد می‌باشد. در کارت ملی بین سه گروه رقم‌ها با خط تیره…

پیش شماره 188 کد ملی و شهر مربوطه / سه رقم ۱۸۸ شماره ملی

پیش شماره 188 کد ملی و شهر مربوطه سه رقم 188 در ابتدای کد ملی مربوط به چه شهری می باشد؟ شماره ملی دارای 10 رقم در سه گروه سه، شش و یک رقمی است که سه رقم اول آن مربوط به محل تولد می‌باشد. در کارت ملی بین سه گروه رقم‌ها با خط تیره…