ماده 1245 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی

متن ماده 1245 قانون مدنی ماده 1245 – قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر‌خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.(رج ماده 568ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

ماده 1244 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی

متن ماده 1244 قانون مدنی ماده 1244 – قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

ماده 1243 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی

متن ماده 1243 قانون مدنی ماده 1243 – در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه‌بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.(اصلاح شده 1361) تاریخچه قانون مدنی…

ماده 1242 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی

متن ماده 1242 قانون مدنی ماده 1242 – قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

ماده 1241 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی

متن ماده 1241 قانون مدنی ماده 1241 – قیم نمی‌تواند اموال غیر منقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌علیه شود مگر با‌لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه‌بدون ضرورت و…

ماده 1240 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی

متن ماده 1240 قانون مدنی ماده 1240 – قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به‌او انتقال دهد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

ماده 1239 قانون مدنی / ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی

متن ماده 1239 قانون مدنی ماده 1239 – هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال‌در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه…

ماده 1238 قانون مدنی / ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی

متن ماده 1238 قانون مدنی ماده 1238 – قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا‌تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

ماده 1237 قانون مدنی / ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی

متن ماده 1237 قانون مدنی ماده 1237 – مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن‌گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با…

ماده 1236 قانون مدنی / ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی

متن ماده 1236 قانون مدنی ماده 1236 – قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آنرا به امضای خود‌برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی…