ماده 325 قانون مدنی / ماده ۳۲۵ قانون مدنی

متن ماده 325 قانون مدنی ماده 325 – اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مال به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق…

ماده 324 قانون مدنی / ماده ۳۲۴ قانون مدنی

متن ماده 324 قانون مدنی “ماده 324 – در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها  گرفته است حکم‌غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.( رج مواد 326و320و318 ق.م)” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

ماده 323 قانون مدنی / ماده ۳۲۳ قانون مدنی

متن ماده 323 قانون مدنی ماده 323 – اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر…

ماده 322 قانون مدنی / ماده ۳۲۲ قانون مدنی

متن ماده 322 قانون مدنی ماده 322 – ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌نسبت  به منافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه…

ماده 321 قانون مدنی / ماده ۳۲۱ قانون مدنی

متن ماده 321 قانون مدنی ماده 321 – هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می‌شود و دارای همان…

ماده 320 قانون مدنی / ماده ۳۲۰ قانون مدنی

متن ماده 320 قانون مدنی ماده 320 – نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است می‌تواند به هر یک نسبت  به زمان تصرف…

ماده 319 قانون مدنی / ماده ۳۱۹ قانون مدنی

متن ماده 319 قانون مدنی ماده 319 – اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

ماده 318 قانون مدنی / ماده ۳۱۸ قانون مدنی

متن ماده 318 قانون مدنی ماده 318 – هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به‌غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی…

ماده 317 قانون مدنی / ماده ۳۱۷ قانون مدنی

متن ماده 317 قانون مدنی ماده 317 – مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌بعدی که بخواهد مطالبه کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

ماده 316 قانون مدنی / ماده ۳۱۶ قانون مدنی

متن ماده 316 قانون مدنی ماده 316 – اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل‌باشد.( رج ماده 320 ق.م قاعده ید) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…