ماده 235 قانون مدنی / ماده ۲۳۵ قانون مدنی

متن ماده 235 قانون مدنی ‌ماده 235 – هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌خیار فسخ خواهد داشت.  (رج ماده 355ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

ماده 234 قانون مدنی / ماده ۲۳۴ قانون مدنی

متن ماده 234 قانون مدنی “‌ماده 234 – شرط بر سه قسم است: 1- شرط صفت 2- شرط نتیجه 3- شرط فعل اثباتا یا نفیا ‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که اقدام…

ماده 233 قانون مدنی / ماده ۲۳۳ قانون مدنی

متن ماده 233 قانون مدنی “‌ماده 233 – شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است. 1- شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

ماده 232 قانون مدنی / ماده ۲۳۲ قانون مدنی

متن ماده 232 قانون مدنی “ماده 232 – شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1- شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد 2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد 3- شرطی که نامشروع باشد” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

ماده 231 قانون مدنی / ماده ۲۳۱ قانون مدنی

متن ماده 231 قانون مدنی “‌ماده 231 – معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196.  (رج ماده 196ق.م) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

ماده 230 قانون مدنی / ماده ۲۳۰ قانون مدنی

متن ماده 230 قانون مدنی “‌ماده 230 – اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال…

ماده 229 قانون مدنی / ماده ۲۲۹ قانون مدنی

متن ماده 229 قانون مدنی ‌ماده 229 – اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. (رج ماده227ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

ماده 228 قانون مدنی / ماده ۲۲۸ قانون مدنی

متن ماده 228 قانون مدنی ‌ماده 228 – در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در‌تأدیه دین محکوم نماید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

ماده 227 قانون مدنی / ماده ۲۲۷ قانون مدنی

متن ماده 227 قانون مدنی ماده 227 – متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌نمی‌توان مربوط به او نمود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

ماده 226 قانون مدنی / ماده ۲۲۶ قانون مدنی

متن ماده 226 قانون مدنی “‌ماده 226 – در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفاء تعهد مدت‌معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار…