ماده 155 قانون مدنی / ماده ۱۵۵ قانون مدنی

متن ماده 155 قانون مدنی ‌ماده 155 – هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

ماده 154 قانون مدنی / ماده ۱۵۴ قانون مدنی

متن ماده 154 قانون مدنی ماده 154 – کسی نمی‌تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد. (رج مواد3و4 قانون راجع به قنوات مصوب 1309 ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

ماده 153 قانون مدنی / ماده ۱۵۳ قانون مدنی

متن ماده 153 قانون مدنی ماده 153 – هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود مگر این که‌دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

ماده 152 قانون مدنی / ماده ۱۵۲ قانون مدنی

متن ماده 152 قانون مدنی “ماده 152 – اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص  آن می‌شود و هر‌نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

ماده 151 قانون مدنی / ماده ۱۵۱ قانون مدنی

متن ماده 151 قانون مدنی ماده 151 – یکی از شرکاء نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن‌درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء. (رج مواد581 و 582 ق.م) تاریخچه قانون مدنی…

ماده 150 قانون مدنی / ماده ۱۵۰ قانون مدنی

متن ماده 150 قانون مدنی ماده 150 – هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می‌شوند و به‌همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

ماده 149 قانون مدنی / ماده ۱۴۹ قانون مدنی

متن ماده 149 قانون مدنی ماده 149 – هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری‌است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

ماده 148 قانون مدنی / ماده ۱۴۸ قانون مدنی

متن ماده 148 قانون مدنی ‌ماده 148 – هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه‌نشده است تحجیر محسوب است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

ماده 147 قانون مدنی / ماده ۱۴۷ قانون مدنی

متن ماده 147 قانون مدنی ‌ماده 147 – هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

ماده 146 قانون مدنی / ماده ۱۴۶ قانون مدنی

متن ماده 146 قانون مدنی ‌ماده 146 – مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…