ماده 115 قانون مدنی / ماده ۱۱۵ قانون مدنی

متن ماده 115 قانون مدنی ‌ماده 115 – در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر‌می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

ماده 114 قانون مدنی / ماده ۱۱۴ قانون مدنی

متن ماده 114 قانون مدنی ماده 114 – هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد. (رج ماده 594ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

ماده 113 قانون مدنی / ماده ۱۱۳ قانون مدنی

متن ماده 113 قانون مدنی ماده 113 – مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

ماده 112 قانون مدنی / ماده ۱۱۲ قانون مدنی

متن ماده 112 قانون مدنی ماده 112 – هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

ماده 111 قانون مدنی / ماده ۱۱۱ قانون مدنی

متن ماده 111 قانون مدنی ماده 111 – هر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به‌اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

ماده 110 قانون مدنی / ماده ۱۱۰ قانون مدنی

متن ماده 110 قانون مدنی ماده 110 – بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

ماده 109 قانون مدنی / ماده ۱۰۹ قانون مدنی

متن ماده 109 قانون مدنی “ماده 109 – دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر  خلاف آن‌موجود باشد. (رج ماده 35ق.م )” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

ماده 108 قانون مدنی / ماده ۱۰۸ قانون مدنی

متن ماده 108 قانون مدنی “ماده 108 – در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر‌این که مانع قانونی موجود باشد. مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

ماده 107 قانون مدنی / ماده ۱۰۷ قانون مدنی

متن ماده 107 قانون مدنی ماده 107 – تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت‌انتفاع اقتضا می‌کند. (رج ماده 119ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

ماده 106 قانون مدنی / ماده ۱۰۶ قانون مدنی

متن ماده 106 قانون مدنی ماده 106 – مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …