ماده 85 قانون مدنی / ماده ۸۵ قانون مدنی

متن ماده 85 قانون مدنی ماده 85 – بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی‌اذن نداده باشد مگر این که واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد. (رج مواد6 قانون تشکیلات اوقاف و مواد 11 و32…

ماده 84 قانون مدنی / ماده ۸۴ قانون مدنی

متن ماده 84 قانون مدنی ماده 84 – جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌است. (رج ماده11و تبصره1 ماده4 قانون تشکیلات اوقاف) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

ماده 83 قانون مدنی / ماده ۸۳ قانون مدنی

متن ماده 83 قانون مدنی ماده 83 – متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد( . رج تبصره 4 ماده 3 قانون تشکیلات اوقاف ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

ماده 82 قانون مدنی / ماده ۸۲ قانون مدنی

متن ماده 82 قانون مدنی ماده 82 – هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد‌متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی…

ماده 81 قانون مدنی / ماده ۸۱ قانون مدنی

متن ماده 81 قانون مدنی ماده 81 – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. (رج مواد1 قانون تشکیلات اوقاف و تبصره1 ماده 1 و ماده5 آئیننامه ق.تشکیلات و ماده4 و تبصره 2و1 ماده4 ق. تشکیلات) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

ماده 80 قانون مدنی / ماده ۸۰ قانون مدنی

متن ماده 80 قانون مدنی ماده 80 – اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

ماده 79 قانون مدنی / ماده ۷۹ قانون مدنی

متن ماده 79 قانون مدنی ماده 79 – واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد‌و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند. (رج مواد7 قانون تشکیلات اوقاف ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

ماده 78 قانون مدنی / ماده ۷۸ قانون مدنی

متن ماده 78 قانون مدنی ماده 78 – واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

ماده 77 قانون مدنی / ماده ۷۷ قانون مدنی

متن ماده 77 قانون مدنی ماده 77 – هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند‌و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از…

ماده 76 قانون مدنی / ماده ۷۶ قانون مدنی

متن ماده 76 قانون مدنی ماده 76 – کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل‌صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…