ماده 75 قانون مدنی / ماده ۷۵ قانون مدنی

متن ماده 75 قانون مدنی ماده 75 – واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری‌معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود…

ماده 74 قانون مدنی / ماده ۷۴ قانون مدنی

متن ماده 74 قانون مدنی  ماده 74 – در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

ماده 73 قانون مدنی / ماده ۷۳ قانون مدنی

متن ماده 73 قانون مدنی ماده 73 – وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است. (رج رای وحدت رویه28/14- 1318/11/2 و رای 3561-1342/12/26و رای55-1370/2/3 ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

ماده 72 قانون مدنی / ماده ۷۲ قانون مدنی

متن ماده 72 قانون مدنی ماده 72 – وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

ماده 71 قانون مدنی / ماده ۷۱ قانون مدنی

متن ماده 71 قانون مدنی ماده 71 – وقف بر مجهول صحیح نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران…

ماده 70 قانون مدنی / ماده ۷۰ قانون مدنی

متن ماده 70 قانون مدنی ماده 70 – اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

ماده 69 قانون مدنی / ماده ۶۹ قانون مدنی

متن ماده 69 قانون مدنی ماده 69 – وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

ماده 68 قانون مدنی / ماده ۶۸ قانون مدنی

متن ماده 68 قانون مدنی “ماده 68 – هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است. مگر این که‌واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است. (رج مواده356 و 359ق.م)” تاریخچه قانون مدنی “قانون…

ماده 67 قانون مدنی / ماده ۶۷ قانون مدنی

متن ماده 67 قانون مدنی ماده 67 – مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد وموقوف‌علیه قادر به اخذ‌آن باشد صحیح است. (رج ماده47ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

ماده 66 قانون مدنی / ماده ۶۶ قانون مدنی

متن ماده 66 قانون مدنی ماده 66 – وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است. (رج بند4ماده190 و ماده 217 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…