ماده 55 قانون مدنی / ماده ۵۵ قانون مدنی

متن ماده 55 قانون مدنی ماده 55 – وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

ماده 54 قانون مدنی / ماده ۵۴ قانون مدنی

متن ماده 54 قانون مدنی “ماده 54 – سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید. ‌مبحث دوم – در وقف” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

ماده 53 قانون مدنی / ماده ۵۳ قانون مدنی

متن ماده 53 قانون مدنی ماده 53 – انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است‌اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

ماده 52 قانون مدنی / ماده ۵۲ قانون مدنی

متن ماده 52 قانون مدنی “ماده 52 – در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است: 1- درصورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند. 2-در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

ماده 51 قانون مدنی / ماده ۵۱ قانون مدنی

متن ماده 51 قانون مدنی “ماده 51 – حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود: 1- در صورت انقضاء مدت(رج ماده 45 ق.م) 2-در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

ماده 50 قانون مدنی / ماده ۵۰ قانون مدنی

متن ماده 50 قانون مدنی ماده 50 – اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود .  (رج مواد 951و 952 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

ماده 49 قانون مدنی / ماده ۴۹ قانون مدنی

متن ماده 49 قانون مدنی ماده 49 – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

ماده 48 قانون مدنی / ماده ۴۸ قانون مدنی

متن ماده 48 قانون مدنی ماده 48 – منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید. (رج مواد 951و 952 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

ماده 47 قانون مدنی / ماده ۴۷ قانون مدنی

متن ماده 47 قانون مدنی ماده 47 – در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

ماده 46 قانون مدنی / ماده ۴۶ قانون مدنی

متن ماده 46 قانون مدنی ماده 46 – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن به ابقاء عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا‌غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…