ماده 1215 قانون مدنی / ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی

متن ماده 1215 قانون مدنی ماده 1215 – هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.(رج ماده 1216 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

ماده 1214 قانون مدنی / ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی

متن ماده 1214 قانون مدنی “ماده 1214 – معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از‌انجام عمل. معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.(رج مواد 211و212 ق.م و…

ماده 1213 قانون مدنی / ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی

متن ماده 1213 قانون مدنی ماده 1213 – مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم‌خود لیکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد. تاریخچه قانون مدنی…

ماده 1212 قانون مدنی / ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی

متن ماده 1212 قانون مدنی ماده 1212 – اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

ماده 1211 قانون مدنی / ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی

متن ماده 1211 قانون مدنی ماده 1211 – جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.(رج مواد 211و212 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

ماده 1210 قانون مدنی / ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی

متن ماده 1210 قانون مدنی “ماده 1210 – هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.(رج ماده 211 ق.م) ‌تبصره 1 – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری…

ماده 1209 قانون مدنی / ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی

متن ماده 1209 قانون مدنی ماده 1209 – حذف شد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵ ماده…

ماده 1208 قانون مدنی / ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی

متن ماده 1208 قانون مدنی ماده 1208 – غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.(رج مواد 211و212 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

ماده 1207 قانون مدنی / ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی

متن ماده 1207 قانون مدنی “ماده 1207 – اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:(رج مواد 211و212و213 ق.م) 1- صغار. 2- اشخاص غیر رشید. 3- مجانین.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

ماده 1206 قانون مدنی / ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی

متن ماده 1206 قانون مدنی “ماده 1206 – زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند. ” تاریخچه…