كتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی در تابعیت

كتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی در تابعیت   كتاب دوم – در تابعيت   ماده976- اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند : 1- كليه ساكنين ايران باستثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2- كساني كه پدر آنها…

كتاب اول از جلد دوم قانون مدنی در کلیات

كتاب اول از جلد دوم قانون مدنی در کلیات       جلد دوم – در اشخاص كتاب اول – در كليات ماده956- اهليت براي دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود. ماده957- حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود. ماده958- هر…

كتاب سوم از جلد اول قانون مدنی در مقررات مختلفه

كتاب سوم از جلد اول قانون مدنی در مقررات مختلفه           كتاب سوم- در مقررات مختلفه ماده950- مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظائر آن نوعا” زياد و شايع باشد مانند حيوانات و نحو آن و قيمتي مقابل آن است معذالك تشخيص اين…

كتاب دوم از جلد اول قانون مدنی در اسباب تملک

كتاب دوم از جلد اول قانون مدنی در اسباب تملک   كتاب دوم در اسباب تملك ماده140- تملك حاصل ميشود : 1- باحياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه. 2- بوسيله عقود و تعهدات . 3- بوسيله اخذ به شفعه 4- به ارث . قسمت اول در احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه باب…

كتاب اول از جلد اول قانون مدنی در بيان اموال و مالكيت بطور كلي

كتاب اول از جلد اول قانون مدنی   جلد اول در اموال كتاب اول در بيان اموال و مالكيت بطور كلي باب اول – در بيان انواع اموال ماده11- اموال بر دو قسم است منقول و غير منقول0 فصل اول در اموال غير منقول ماده12- مال غير منقول آنست كه از محلي به محل ديگر…

قانون مدنی مبحث انتشار قوانین مواد 1 تا 10

قانون مدنی مبحث انتشار قوانین مواد 1 تا 10   در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم ماده1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نمايد.  تبصره-…

متن قانون مدنی همراه word – pdf

قانون مدنی در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم ماده1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نمايد. تبصره- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا…

ماده 697 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 697 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 697 – دولت موظف است به تكاليف مقرر در اجراي احكام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) اين قانون با توجه به بندهاي (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مدت باقي‌مانده اجراي آن عمل نمايد. بار مالي اضافي…

ماده 696 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 696 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 696 – در مواردي كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم اشخاص حقوقي مقرر نشده است مطابق مقررات عمومي آيين‌دادرسي كيفري كه در مورد اين اشخاص قابل اجراء است اقدام مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

ماده 695 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 695 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 695 – اظهارات نماينده قانوني شخص حقوقي عليه شخص حقوقي اقرار محسوب نمي ‌ شود و اتيان سوگند نيز متوجه او نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…