ماده 693 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 693 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 693 – اجراي احكام مربوط به اشخاص حقوقي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا…

ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 692 – در صورت انحلال غير ارادي شخص حقوقي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراء صادر مي ‌ شود. مقررات مربوط به قرار موقوفي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. در مورد ديه و خسارت ناشي از جرم وفق مقررات مربوط اقدام مي ‌ شود.…

ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 691 – در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي صدور قرار تأمين خواسته طبق مقررات اين قانون بلامانع است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه…

ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 690 – در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكانپذير است. اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت ‌…

ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 689 – پس از حضور نماينده شخص حقوقي، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي ‌ شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق و يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت‌هاي مقرر در قانون براي متهم،…

ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 688 – هرگاه دليل كافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقيقي كه اتهام متوجه او مي‌باشد، با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار مي ‌ شود تا مطابق مقررات نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي…

ماده 687 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 687 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 687 – در مواردي كه در اين بخش براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آيين‌دادرسي پيش‌بيني‌ نشده است، تابع مقررات‌عمومي آيين ‌دادرسي كيفري است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد…

ماده 686 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 686 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 686 – كليه مقررات مندرج در اين بخش، ‌علاوه بر جرائم رايانه ‎ اي شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي ‎ گيرند نيز مي ‎ شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

ماده 685 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 685 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 685 – چنانچه داده ‎ هاي رايانه ‎ اي توسط طرف دعوي يا شخص ثالثي كه از دعوي آگاهي ندارد، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شود‌ و سامانه رايانه ‎ اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار…

ماده 684 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 684 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 684 – آيين‌نامه اجرائي نحوه نگهداري و مراقبت از ادله الكترونيكي جمع‌آوري‌شده ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…