ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 683 – كنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتي مقرر در آيين دادرسي كيفري است. تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پيام‌نگار (ايميل) يا پيامك در حكم…

ماده 682 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 682 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 682 – متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدامات مأموران در توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست يادشده خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود و قرار صادره قابل اعتراض…

ماده 681 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 681 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 681 – در مواردي كه اصل داده ‎ ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهاي مورد نظر و نقش آنها…

ماده 680 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 680 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 680 – در جايي كه اصل داده ‎ ها توقيف مي ‎ شود، ‌ذي ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اينكه ارائه داده ‎ هاي توقيف‌شده منافي با ضرورت كشف حقيقت نباشد و به روند تحقيقات لطمه ‎…

ماده 679 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 679 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 679 – توقيف داده ‎ ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي‌ شود، ممنوع است مگر اينكه توقيف براي اجراي موضوع اهم نظير حفظ امنيت كشور ضرورت…

ماده 678 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 678 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 678 – چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به‌سامانه‌‌هاي ديگر گسترش مي‌دهند و…

ماده 677 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 677 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 677 – توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روشهايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي‌گيرد. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

ماده 676 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 676 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 676 – در شرايط زير سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي توقيف مي‌شوند: الف ـ داده ‎ هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زيادي داشته باشد. ب ـ تفتيش و تجزيه و تحليل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاري…

ماده 675 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 675 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 675 – در توقيف داده ‎ ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روشهايي از قبيل چاپ داده ‎ ها، تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ‎ ها، غيرقابل دسترس كردن داده ‎ ها با روشهايي از قبيل تغييرگذرواژه يا…

ماده 674 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 674 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 674 – تفتيش داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه ‎ اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود: الف ـ دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي ب ـ دسترسي به حاملهاي داده از قبيل ديسكت ‌ ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي…