ماده 673 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 673 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 673 -‌ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده ‎ هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستيابي به…

ماده 672 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 672 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 672 – تفتيش و توقيف داده ‎ ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه ‎ ها انجام مي‌شود. درصورت عدم حضور يا امتناع از حضور آنان…

ماده 671 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 671 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 671 – تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي ‎ آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود دارد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و…

ماده 670 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 670 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 670 – مقام قضائي مي ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ هاي حفاظت شده مذكور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) اين قانون را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. خودداري از اجراي اين دستور و همچنين عدم نگهداري وعدم مواظبت از…

ماده 669 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 669 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 669 – هرگاه حفظ داده ‎ هاي رايانه ‎ اي ذخيره‌شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام‌قضائي مي ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير…

ماده 668 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 668 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 668 – ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

ماده 667 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 667 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 667 – ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده ‎ هاي ترافيك را حداقل تا شش‌ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند. تبصره ۱ـ داده ترافيك، هرگونه داده ‎ اي است كه سامانه ‎ هاي…

ماده 666 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 666 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 666 – قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي كيفري يك، كيفري دو، اطفال و نوجوانان، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه ‎ اي اختصاص دهد. تبصره ـ مقامات قضائي دادسراها و دادگاههاي مذكور از ميان قضاتي كه…

ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 665 – چنانچه جرم رايانه ‎ اي درصلاحيت دادگاههاي ايران در محلي كشف يا گزارش شود، ‌ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. درصورتي‌كه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار…

ماده 664 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 664 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 664 – علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به موارد زير را دارند: الف ـ داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم ‌به‌كار رفته‌اند كه به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حاملهاي داده موجود در قلمرو حاكميت…