ماده 643 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 643 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 643 – متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي با رعايت مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاههاي رسمي و زندان‌هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي‌شوند. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

ماده 642 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 642 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 642 – اجراي دستورها و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در سازمان قضائي برعهده…

ماده 641 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 641 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 641 – علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در قانون، در مورد محكوميت به مجازات‌هاي زير، ايام بازداشت قبلي به شرح زير محاسبه مي ‌ شود: الف ـ كسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي ب ـ كسر چهار روز از مدت…

ماده 640 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 640 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 640 – پس از قطعيت آراء دادگاهها، قاضي اجراي احكام مكلف است خلاصه‌اي از رأي را به يگان مربوط ابلاغ نمايد. تبصره ـ مفاد اين ماده در مورد قرارهاي نهائي دادسرا نيز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

ماده 639 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 639 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 639 – اجراي احكام دادگاههاي نظامي مطابق مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري به‌عهده دادسراي نظامي صادركننده كيفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحيت، اجراي احكام دادگاهها، به‌ترتيب برعهده دادسراي مرجع محالٌ‌‌اليه و مرجع صالح به رسيدگي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و…

ماده 638 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 638 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 638 – درصورتي‌كه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضعيت خاص خدمتي ‌محكومٌ‌عليه مانند محروميت از ترفيع كاركنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامي‌ مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجديدنظر يا فرجام را دارد. در اين‌صورت مرجع تجديدنظر يا فرجام جهت تعيين مجازات قانوني ديگر…

ماده 637 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 637 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 637 – علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آيين‌دادرسي كيفري رئيس سازمان قضائي نيز نسبت به احكام قطعي دادگاههاي نظامي حق درخواست اعاده دادرسي را دارد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

ماده 636 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 636 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 636 – آراء قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است و دادگاه تجديدنظر يا ديوان‌عالي‌كشور بايد حداكثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد، مگر آنكه…

ماده 635 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 635 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 635 – آراء دادگاههاي نظامي از حيث قطعيت يا قابليت تجديدنظر يا فرجام‌خواهي مانند آراء ساير دادگاههاي كيفري است، مگر آنكه در اين بخش ترتيب ديگري مقرر شده باشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و…

ماده 634 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 634 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 634 – آراء دادگاههاي نظامي جز در مواردي كه قطعي محسوب مي ‌ شود حسب مورد در دادگاه تجديدنظر نظامي همان استان و يا ديوان‌عالي‌كشور قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…