ماده 633 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 633 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 633 – انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههاي نظامي ممنوع است. اما رئيس سازمان قضائي در موارد ضروري و در صورت اقتضاي مصلحت، مي‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعي دادگاههاي نظامي را جهت انتشار در اختيار پايگاه اطلاع‌رساني قوه قضائيه و سازمان قضائي قرار دهد. تبصره ـ…

ماده 632 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 632 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 632 – دادگاه نظامي ‌زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسيدگي را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم…

ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 631 – چنانچه در اجراي مأموريت ‌ هاي نيروهاي مسلح در اثر تيراندازي يا غير آن، شخص يا اشخاص بي‌گناهي مقتول يا مجروح شوند يا خسارت مالي به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقيب صادرشود، بنا به تقاضاي اولياي دم يا متضرر بدون…

ماده 630 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 630 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 630 – در جرم فرار از خدمت تا زماني كه استمرار آن قطع نشده است، رسيدگي غيابي صورت نمي‌گيرد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه…

ماده 629 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 629 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 629 – هرگاه پس از صدور كيفرخواست معلوم شود كه متهم مرتكب جرم ديگري از همان نوع شده است، دادگاه مي‌تواند به جرم مزبور نيز رسيدگي كند يا پرونده را جهت تكميل تحقيقات به دادسرا ارسال نمايد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و…

ماده 628 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 628 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 628 – ارجاع پرونده‌ها‌ در دادگاه نظامي ‌در غياب رئيس سازمان قضائي استان، به‌عهده معاون و در غياب وي به‌عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر و نظامي يك و دو به‌ترتيب شماره شعبه‌ ‌است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

ماده 627 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 627 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 627 – رئيس سازمان قضائي مي‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي ‌استان تهران تفويض كند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غياب رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي‌استان تهران بر عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر نظامي به ترتيب شماره شعبه ‌است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری…

ماده 626 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 626 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 626 – وكلاي داراي تابعيت خارجي نمي‌توانند براي دفاع در دادگاه نظامي حاضر شوند، مگر اينكه در تعهدات بين‌المللي به اين موضوع تصريح شده باشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت…

ماده 625 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 625 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 625 – در جرائم عليه امنيت كشور يا در مواردي‌ كه پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سري و به‌كلي سري است و رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح است، طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد…

ماده 624 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 624 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 624 – ابتداي مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي دو ‌زمان جنگ، يك‌سال پس از اعلام پايان جنگ و در مورد جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي يك ‌زمان جنگ، سه‌سال پس از اعلام ‌پايان آن است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…