ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 553 – در جرايم مشمول نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه‌بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري، مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه‏اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در…

ماده 552 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 552 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 552 – هرگاه محكومٌ‌‏عليه پس از سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعليق اجراي مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضي اجراي احكام كيفري، مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين شده به دادگاه…

ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 551 – در صورت تعليق اجراي مجازات، قاضي اجراي احكام كيفري، محكومٌ‌عليه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب مي‌كند و با حضور محكومٌ‌عليه، دستور يا دستورهاي دادگاه، چگونگي اجراء و ضمانت عدم رعايت آنها را به وي تفهيم و ابلاغ مي‌نمايد. تاریخچه…

ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 550 – اجراي احكام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجراي احكام مدني است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق…

ماده 549 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 549 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 549 – آيين‏نامه اجرائي نحوه اجراي مجازات‌هاي سلب حيات، قطع‌عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعيد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي‌شود و به تصويب…

ماده 548 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 548 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 548 – اشخاصي كه به منع از اقامت در نقطه‌اي معين محكوم مي‌شوند، از محل تعيين شده اخراج مي‌شوند و مراتب به نيروي انتظامي محل و ساير نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

ماده 547 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 547 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 547 – قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري، در صورت ضرورت و با أخذ تأمين مناسب به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري با رعايت مفاد ماده (۵۲۰) اين قانون مرخصي اعطاء مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان…

ماده 546 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 546 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 546 – نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري برعهده قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع…

ماده 545 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 545 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 545 – شخصي كه به تبعيد يا اقامت اجباري محكوم شده است، به دادسراي محل اجراي حكم اعزام مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه…

ماده 544 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 544 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 544 – احكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات مربوط اجراء مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه…