ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 474 – درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاه‌ها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراءگذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي‌شود: الف- كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد. ب- چند نفر به اتهام…

ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 473 – آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري كه مطابق ماده (۴۷۱) اين قانون صادر مي‌شود، قابل تغيير است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و…

ماده 472 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 472 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 472 – در كليه مواردي ‌كه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به‌منظور ايجاد وحدت رويه قضايي و يا رسيدگي به آراء اصراري و يا انجام ساير وظايف قانوني تشكيل مي‌گردد، بايد با حضور دادستان كل يا نماينده وي باشد. قبل از اتخاذ تصميم، دادستان كل يا نماينده وي…

ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 471 – هرگاه از شعب مختلف ديوان‌عالي كشور يا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رييس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي…

ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 470 – مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان‌عالي كشور به شرح زير اقدام مي‌كند: الف- در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقيقات، بايد تحقيقات موردنظر ديوان‌عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأي كند. ب – در صورت نقض قرار…

ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 469 – در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌كند و طرفين يا وكلاي آنان، در صورت حضور، مي‌توانند با اجازه رييس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به…

ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 468 – رسيدگي فرجامي در ديوان‌عالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام مي‌شود، مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و…

ماده 467 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 467 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 467 – رييس‌شعبه، پرونده‌هاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را تنظيم مي‌كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع مي‌دهد. عضو مميز، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل درباره فرجام‌خواهي و جهات قانوني…

ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 466 – شعب ديوان‌عالي كشور به نوبت به پرونده‌ها رسيدگي مي‌كنند، مگر در مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرايمي كه به تشخيص رييس ديوان‏عالي كشور موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.…

ماده 465 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 465 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 465 – پرونده‌ها به ترتيب وصول، در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه در اين واحد با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي ثبت مي‌شود و توسط رييس‌ديوان يا معاون او و در غياب آنان، توسط يكي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب رييس ديوان‌عالي…