ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 454 – احضار، جلب، رسيدگي به ادله، صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديد نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

ماده 453 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 453 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 453 – هرگاه دادگاه تجديد نظر استان، حضور شخصي را كه زنداني است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر مي‌كند. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد، دادگاه مي‌تواند با كسب موافقت مرجع قضايي كه متهم تحت‌ نظر وي زنداني…

ماده 452 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 452 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 452 – قرار معاينه محل و تحقيق محلي توسط رييس دادگاه يا با تعيين او توسط يكي از مستشاران شعبه اجراء مي‌شود. چنانچه محل اجراي قرار، خارج از حوزه قضايي مركز استان باشد، دادگاه تجديدنظر استان مي‌تواند اجراي قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست كند و…

ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 451 – در مواردي كه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان، مستلزم تعيين وقت و احضار طرفين است، رسيدگي با حضور دادستان شهرستان مركز استان يا يكي از معاونان يا دادياران وي و با رعايت ماده (۳۰۰) اين قانون به ترتيب زير انجام مي‌شود: الف- قرائت گزارش پرونده…

ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 450 – رييس شعبه، پرونده‌هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي‌كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي‌دهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن…

ماده 449 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 449 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 449 – دادگاه به ترتيب وصول پرونده‌ها به‌نوبت رسيدگي مي‌كند، مگر در مواردي‌كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد. تبصره – به جرايمي كه موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي شود، با درخواست دادستان صادركننده كيفرخواست و موافقت دادگاه تجديدنظر استان، خارج از نوبت رسيدگي…

ماده 448 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 448 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 448 – پرونده‏ ها پس از وصول به دادگاه تجديدنظر استان به ترتيب در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه و رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي در اين واحد ثبت مي‏شود و با رعايت ترتيب شعب دادگاه، به‌وسيله رييس كل دادگستري استان يا معاون…

ماده 447 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 447 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 447 – درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند توسط نوجوان يا ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان به‌عمل آيد. دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند مي‌تواند درخواست تجديدنظر نمايد. مدعي خصوصي مي‌تواند…

ماده 446 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 446 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 446 – درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان را مي‌توان به دفتر دادگاه صادركننده حكم يا دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شود به دفتر كانون اصلاح و تربيت تسليم نمود. تاریخچه قانون آئین…

ماده 445 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 445 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 445 – آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديدنظرخواهي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این…