ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 434 – جهات تجديدنظرخواهي به شرح زير است: الف- ادعاي عدم اعتبار ادله يا مدارك استنادي دادگاه ب- ادعاي مخالف بودن رأي با قانون پ- ادعاي عدم صلاحيت دادگاه صادركننده رأي يا وجود يكي‌از جهات رد دادرس ت- ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي تبصره –…

ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 433 – اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند: الف – محكومٌ‌عليه، وكيل يا نماينده قانوني او ب – شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات”…

ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 432 – هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شود و درخواست‏كننده عذر موجهي عنوان كند، دادگاه صادركننده رأي ابتدا به عذر او رسيدگي مي‌نمايد و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولي درخواست و در غير اين‌صورت قرار رد آن را صادر مي‌كند.…

ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 431 – مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 430 – در صورتي‌كه طرفين دعوي با توافق كتبي حق تجديدنظر يا فرجام‌خواهي خود را ساقط كنند، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي آنان جز در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي، مسموع نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 429 – در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبه‌هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه‌هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 428 – آراي صادره درباره جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرائم…

ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 427 – آراي دادگاه‌هاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي‌شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضايي قابل تجديدنظر و يا در ديوان‌عالي كشور قابل فرجام است: الف- جرايم تعزيري درجه هشت باشد. ب- جرايم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي­كه ميزان…

ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 426 – دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراي غيرقطعي كيفري است، جز در مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان تشكيل مي شود. اين دادگاه داراي رئيس و دو مستشار است، دادگاه…

ماده 425 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 425 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 425 – در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي شود، هرگاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي شود و مبادرت به رسيدگي مي كند. چنانچه ايراد رد مورد پذيرش…