ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 424 – مقامات قضايي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع كنند. شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي‌توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از…

ماده 423 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 423 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 423 – هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.…

ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 422 – ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به‌عمل آيد. هرگاه دادرس آن را بپذيرد، از رسيدگي امتناع مي‌كند و رسيدگي به دادرس علي­ البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي‌شود. در صورت نبودن دادرس علي‌البدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضايي…

ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 421 – دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز مي‌توانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنند: الف- قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم؛ وجود…

ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 420 – علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به‌منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا به پيشنهاد رييس قوه قضاييه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان‌عالي كشور، رسيدگي به حوزه قضايي ديگر احاله مي‌شود. تبصره – در جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، رييس…

ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 419 – احاله در موارد زير صورت مي‏گيرد: الف- متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند. ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به‌نحوي كه دادگاه ديگر به‌علت نزديك بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسيدگي كند. تبصره…

ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 418 – در هر مرحله از رسيدگي كيفري، احاله پرونده از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر يك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان يا رييس حوزه قضايي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضايي يك استان به استان ديگر به…

ماده 417 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 417 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 417 – آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاكي، متهم و محكومٌ‌عليه، ‌به ولي يا سرپرست قانوني متهم و محكومٌ‌عليه و درصورت داشتن وكيل به وكيل ايشان نيز ابلاغ مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 416 – به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح مي‌گردد، طبق مقررات قانوني رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌شود. در هنگام رسيدگي به دعواي ضرر و زيان، حضور طفل لازم نيست، مگر درصورتي‌كه توضيحات وي براي صدور رأي ضروري…

ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 415 – در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك است يا جرايمي كه مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل است و در جرايم تعزيري درجه شش و بالاتر، دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست…