ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 384 – پس از ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك، در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، هرگاه متهم وكيل معرفي نكرده…

ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 383 – در مواردي‌كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب…

ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 382 – دادگاه كيفري يك فقط درصورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي‌كند، مگر در جرايمي كه مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي واقع مي‌شود. در اين‌صورت، انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه كيفري…

ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 381 – هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلمي مانند كم يا زياد شدن كلمه‌اي رخ دهد و يا اشتباهي در محاسبه صورت گيرد، چنانچه رأي قطعي باشد يا به‌علت عدم تجديدنظر‌خواهي و انقضاي مواعد قانوني، قطعي شود يا هنوز از آن تجديدنظر‌خواهي نشده باشد،…

ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 380 – دادنامه به طرفين يا وكيل آنان و دادستان ابلاغ مي‌شود و در صورتي‌كه رأي دادگاه حضوري به طرفين ابلاغ شود، دادن نسخه‌اي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين الزامي است. در اين‌صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد. تبصره ۱- مدير دفتر دادگاه مكلف است…

ماده 379 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 379 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 379 – پيش از امضاي دادنامه، اعلام مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع است. متخلف از اين امر، حسب مورد، به موجب حكم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به سه‌ماه تا يك‌سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود. تاریخچه قانون آئین…

ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 378 – رأي دادگاه بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ انشاء، پاك‌نويس يا تايپ شود. اين رأي كه «دادنامه» خوانده مي‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زير در آن درج مي‌شود و به امضاي ‌دادرس يا دادرسان مي‌رسد و به مهر شعبه ممهور مي‌شود:‌…

ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 377 – هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و به‌موجب حكم غيرقطعي به حبس، شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي محكوم شود، مقام قضايي كه پرونده تحت‌ نظر او است بايد با احتساب ايام بازداشت قبلي، مراتب را به زندان اعلام كند تا وي…

ماده 376 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 376 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 376 – هرگاه رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

ماده 375 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 375 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 375 – دادگاه بايد در رأي، حضوري يا غيابي بودن و قابليت واخواهي، تجديدنظر و يا فرجام و مهلت و مرجع آن را قيد كند. اگر رأي قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و دادگاه آن را غيرقابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام اعلام كند اين امر، مانع…