ماده 1175 قانون مدنی / ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی

متن ماده 1175 قانون مدنی “ماده 1175 – طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.(رج ماده 1173 ق.م)” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

ماده 1174 قانون مدنی / ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی

متن ماده 1174 قانون مدنی ماده 1174 – در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت…

ماده 1173 قانون مدنی / ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی

متن ماده 1173 قانون مدنی “ماده 1173 – هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که…

ماده 1172 قانون مدنی / ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی

متن ماده 1172 قانون مدنی ماده 1172 – هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین‌حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به…

ماده 1171 قانون مدنی / ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی

متن ماده 1171 قانون مدنی ماده 1171 – در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

ماده 1170 قانون مدنی / ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی

متن ماده 1170 قانون مدنی ماده 1170 – اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

ماده 1169 قانون مدنی / ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی

متن ماده 1169 قانون مدنی “ماده 1169 – برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. ‌تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.(مصوب 1382/9/8 مجمع تشخیص…

ماده 1168 قانون مدنی / ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی

متن ماده 1168 قانون مدنی ماده 1168 – نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

ماده 1167 قانون مدنی / ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی

متن ماده 1167 قانون مدنی “ماده 1167 – طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

ماده 1166 قانون مدنی / ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی

متن ماده 1166 قانون مدنی ماده 1166 – هر گاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است.(رج ماده 1164 ق.م) تاریخچه…