ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری متن ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 304 – به كليه جرايم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در…

ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 303 – به جرايم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود: الف – جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في‌الارض، بغي، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب – توهين…

ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 302 – به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود: الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات ب- جرايم موجب حبس ابد پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن ت- جرائم موجب مجازات…

ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 301 – دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 300 – در تمامي جلسات دادگاه‌هاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي‌توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك،…

ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 299 – در صورت ضرورت به تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي‌شود. اين دادگاه به تمامي جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي‌كند. تبصره ۱- به تشخيص رييس قوه قضاييه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان‌هاي جديد كه به لحاظ…

ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 298 – دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و يك مشاور تشكيل مي شود. نظر مشاور، مشورتي است. تبصره – در هر حوزه قضايي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل مي‌شود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در…

ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 297 – دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود. اين دادگاه براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون داراي رئيس و دو مستشار…

ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 296 – دادگاه كيفري يك داراي رئيس و دو مستشار است كه با حضور دو عضور نيز رسميت مي يابد. در صورت عدم حضور رئيس، رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد. تبصره ۱- دادگاه كيفري يك در مركز استان و به…

ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 295 – دادگاه كيفري دو با حضور رييس يا دادرس علي‏ البدل در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه…