ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 64 – جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است: الف – شكايت شاكي يا مدعي خصوصي ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس ت – اظهار و اقرار…

ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 63 – تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از…

ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 62 – تحميل هزينه‌هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و…

ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 61 – تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود،…

ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 60 – در بازجويي‌ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال‌كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان…

ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 59 – ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره‏ گذاري نمايند، در صورتمجلسي كه براي مقام قضايي ارسال مي‌كنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند. تبصره – رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره ‏گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا…

ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 58 – ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، ضمن ارائه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضايي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. در صورتي…

ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 57 – چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي‌كنند. تاریخچه…

ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 56 – ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص، اشياء و مكان‌هاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 55 – ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضايي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به‌طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…