ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 44 – ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غيرمشهود مراتب را براي كسب تكليف و أخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ مي‌كند. ضابطان دادگستري…

ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 43 – هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به‌عمل آورند و نتيجه آن…

ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 42 – بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش‌ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

ماده 41 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 41 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 41 – ضابطان دادگستري اختيار أخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضايي نيز نمي‌توانند أخذ تأمين را به آنان محول كنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضايي طبق مقررات اين قانون اقدام مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 40 – افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه‌ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قانون معين مي‌كند، ممنوع است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 39 – ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضايي ذكر كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 38 – ضابطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي موجود و ساير معاضدت‌هاي حقوقي آگاه سازند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 37 – ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه‌وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاكي مي‌رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي‌شود. ضابطان دادگستري…

ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 36 – گزارش ضابطان درصورتي معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و…

ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 35 – ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دادستان يا مقام قضايي مربوط تعيين مي‌كند، نسبت به انجام دستورها و تكميل پرونده اقدام نمايند. تبصره – چنانچه اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين شده، گزارش آن…