ماده 1145 قانون مدنی / ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی

متن ماده 1145 قانون مدنی “ماده 1145 – در موارد ذیل طلاق بائن است: 1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. 2- طلاق یائسه. 3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. 4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت…

ماده 1144 قانون مدنی / ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی

متن ماده 1144 قانون مدنی ماده 1144 – در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد.…

ماده 1143 قانون مدنی / ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی

متن ماده 1143 قانون مدنی ماده 1143 – طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد.…

ماده 1142 قانون مدنی / ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی

متن ماده 1142 قانون مدنی “ماده 1142 – طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

ماده 1141 قانون مدنی / ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی

متن ماده 1141 قانون مدنی ماده 1141 – طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

ماده 1140 قانون مدنی / ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی

متن ماده 1140 قانون مدنی ماده 1140 – طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا‌شوهر غائب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

ماده 1139 قانون مدنی / ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی

متن ماده 1139 قانون مدنی ماده 1139 – طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

ماده 1138 قانون مدنی / ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی

متن ماده 1138 قانون مدنی ماده 1138 – ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجراء نمود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و…

ماده 1137 قانون مدنی / ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی

متن ماده 1137 قانون مدنی ماده 1137 – ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه زن او را طلاق دهد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

ماده 1136 قانون مدنی / ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی

متن ماده 1136 قانون مدنی ماده 1136 – طلاق‌دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و…