ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 494 – چنانچه دعوا درمرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري‌تشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال مي‌دارد. قانون آئین دادرسی…

ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 493 – اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. دراين‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا‌پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي‌نمايد و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد. قانون…

ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 492 – درصورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد.‌اين قرار قطعي است. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند…

ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 491 – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به‌داوري ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم به‌بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي‌ماند. ‌تبصره – درمواردي‌كه ارجاع امر به داوري از…

ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 490 – درمورد ماده فوق هريك از طرفين مي‌تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا‌دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف…

ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 489 – رأي داوري درموارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد: 1 – رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد. 2 – داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است. 3 – داور خارج ازحدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد.…

ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 488 – هرگاه محكوم‌عليه تا بيست روز بعد ازابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به‌داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت‌رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به‌درخواست طرف ذي‌نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادركند. اجراي رأي برابر مقررات قانوني مي‌باشد. قانون آئین…

ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 487 – تصحيح رأي داوري در حدود ماده (309) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان‌مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده رأي…

ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 486 – هرگاه طرفين، رأي داور را به‌اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی…

ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 485 – چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش‌بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد. ‌دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و…