ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 473 – چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و‌يا از دادن رأي امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري…

ماده 472 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 472 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 472 – بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی…

ماده 471 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 471 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 471 – درمواردي كه داور با قرعه تعيين مي‌شود، هريك از طرفين مي‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غيبت از‌تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين‌كه موجبات رد بعدا” حادث شود كه دراين‌صورت ابتداي مدت روزي است…

ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 470 – كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي‌توانند داوري نمايند هرچند با تراضي طرفين باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در…

ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 469 – دادگاه نمي‌تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين: 1 – كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد. 2 – كساني كه در دعوا ذي‌نفع باشند. 3 – كساني‌كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت…

ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 468 – دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي‌داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي‌نمايد. دراين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به…

ماده 467 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 467 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 467 – در مواردي‌كه دادگاه به‌جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي‌كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و‌واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به‌طريق قرعه معين نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور…

ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 466 – اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود: 1 – اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند. 2 – اشخاصي كه به‌موجب حكم قطعي دادگاه و يا دراثر آن از داوري محروم شده‌اند.” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور…

ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 465 – در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي‌شود، انتخاب‌كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد.‌ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها…

ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 464 – درصورتي كه در قرارداد داوري، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند، هريك از طرفين بايد‌يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعيين نمايند. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در…